Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met Arion sluit.
Bijlage: verwerking persoonsgegevens

Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • "Arion", leverancier van maatwerk software, websites en internetapplicaties: gevestigd te Enschede;
 • "Opdrachtgever": iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Arion ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;
 • "Software": de voor oprachtgever te ontwikkelen computerprogrammatuur en websites, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords.

 • 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arion producten en /of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  1.3 Alle aanbiedingen van Arion zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Arion en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
  Artikel 2 - Dienstverlening / verplichtingen Arion en verplichtingen opdrachtgever
  2.1 Arion verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.
  2.2 Arion ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.
  2.3 Opdrachtgever zal Arion steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Arion noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.
  2.4 Zonder toestemming van Arion is het opdrachtgever verboden de door Arion verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te dragen.
  2.5 De opdrachtgever garandeert dat alle redelijke instructies van Arion met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en Arion in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom Arion redelijkerwijs verzoekt.
  2.6 De persoonsgegevens van opdrachtgever verstrekt aan Arion worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij Arion daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.
  Artikel 3 - Prijs / betaling
  3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
  3.2 Arion kan bedingen dat een gedeelte of het geheel van de vergoeding voor software-ontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden en / of tussentijds door opdrachtgever wordt voldaan.
  3.3 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is opdrachtgever verplicht binnen 28 dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Arion is ontvangen.
  3.4 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend en gemaakt door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
  Artikel 4 - Meerwerk / wijziging
  4.1 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Arion en opdrachtgever van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van Arion aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door Arion wordt gehanteerd in aanmerking komt. Arion is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  4.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en / of de continuïteit van de dienstverlening, en / of de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Arion, kan / kunnen worden beïnvloed. Artikel 5 - Tussentijdse beëindiging 5.1 Indien de opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst met Arion niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 3 en in situaties als omschreven in artikel 11, is Arion gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.
  5.2 Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen opdrachtgever en Arion gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat opdrachtgever en / of diens medewerkers illegale teksten en / of afbeeldingen op de internet-site plaatsen.
  5.3 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met Arion tussentijds te beëindigen indien Arion niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat opdrachtgever Arion schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Arion binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.
  Artikel 6 - Aansprakelijkheid
  6.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Arion slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestaties.
  6.2 Arion sluit iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot, bedrijfsschade, aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking e.d. , nadrukkelijk uit voor zover niet in strijd met enige dwingend-rechtelijke bepaling.
  6.3 De aansprakelijkheid blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Arion de afnemer maximaal in rekening had kunnen brengen.
  6.4 Aansprakelijkheid van Arion voor schade aan derden, zijnde geen opdrachtgever, is uitgesloten.
  6.5 De aansprakelijkheid van Arion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Arion onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Arion ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat Arion in staat is adequaat te reageren.
  6.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Arion meldt.
  6.7 Aansprakelijkheid voor materiaal dat aangeleverd is door een toeArion van Arion, aanvaardt Arion niet. De opdrachtgever dient in dat geval rechtstreeks de betreffende toeArion aan te spreken.
  Artikel 7 - Overmacht
  7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeArions van Arion.
  7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.
  Artikel 8- Toepasselijk recht en geschillen
  8.1 De overeenkomsten tussen Arion en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
  8.2 De geschillen welke tussen Arion en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Arion met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Arion is gevestigd.
  Artikel 9 - Onderhoud / garantie
  9.1 Arion verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door opdrachtgever alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en / of gebreken onverwijld op te lossen.
  9.2 Gedurende een periode van 3 maanden zal Arion gebreken in de geleverde software herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties, zoals in de helpfile of offerte beschreven, is voldaan.
  9.3 Arion garandeert gedurende drie maanden voor geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, dat deze zal voldoen aan het overeengekomene. Met name wordt niet gegarandeerd dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken en dat alle gebreken zullen worden verbeterd.
  9.4 Alle andere programmatuur is van garantie uitgesloten.
  9.5. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder de garantie.
  9.6 Onderhoud, wijziging of reparatie van door Arion geleverde programmatuur welke niet door Arion is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken (bijvoorbeeld brand en waterschade) en andere niet aan Arion toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen. Kosten worden volledig doorberekend.
  9.7 Arion is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang afnemer ingebreke blijft met betrekking tot een prestatie jegens Arion, of de programmatuur gebruikt in een verwerkingseenheid die qua samenstelling en uitvoering is gewijzigd ten opzichte van de situatie waarin het gebruiksrecht is verstrekt, tenzij Arion schriftelijke toestemming heeft gegeven voor gebruik na deze wijziging.
  9.8 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Arion in rekening worden gebracht.
  9.9 Arion zal in het kader van de garantie of een onderhoudsovereenkomst, gebreken herstellen, tenzij de gebreken door de programmatuur van een andere Arion wordt veroorzaakt. Indien achteraf blijkt dat het gebrek het gevolg is van een gebrek in de aangesloten programmatuur van een andere Arion, zal nacalculatie plaatsvinden.
  Artikel 10 - Vrijwaring door opdrachtgever
  Opdrachtgever vrijwaart Arion voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Arion jegens opdrachtgever is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:
 • ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste / onwettelijke informatie en / of afbeeldingen op - een internet-site door de opdrachtgever, medewerkers van de opdrachtgever en / of derden;
 • het zonder toestemming van opdrachtgever of Arion inbreken in en / of toegang verschaffen tot - computerprogramma's / internet-sites door derden (hacken);
 • het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.
 • Artikel 11 - Ontwikkeling van programmatuur
  11.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Arion zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor opdrachtgever instaat.
  11.2 Arion is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  Artikel 12 - Aflevering, installatie en acceptatie
  12.1 Arion zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Arion uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
  12.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door Arion uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.
  12.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
 • indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Arion uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel
 • indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien Arion vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 6 aan acceptatie niet in de weg staan.

 • In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
  12.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever Arion hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
  12.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur andere fouten dan bedoeld in lid 4 bevat, dan zal de opdrachtgever Arion hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. Arion zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Arion gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
  12.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijn de fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichtingvan de Arion om deze kleine fouten te herstellen.
  12.7 Indien de programmatuur in fasen en / of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en / of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en / of een ander onderdeel onverlet.
  Artikel 13 - Intellectuele eigendom
  13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die Arion bij de uitvoering van software-ontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen programmatuur, adviezen en werkwijzen, berusten uitsluitend bij Arion (of diens licentiegevers). Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
  13.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Arion is het opdrachtgever niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van Arion of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
  13.3 De rechten van intellectuele eigendom welke Arion in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
  13.4 Het is Arion toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Arion door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Arion op verzoek van opdrachtgever een reservekopie aan opdrachtgever ter beschikking stellen.
  Artikel 14 - annulering
  Indien opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan Arion alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Arion op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.  BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

  Indien Arion bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.
  Artikel 1 - Algemeen
  De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG') hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
  Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Arion vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.
  Artikel 2 - Doeleinden van de verwerking
  Arion verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
  Arion zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Arion op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
  Arion heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Arion neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
  Artikel 3 - Verplichtingen Arion
  Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Arion zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
  Arion zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Arion zullen worden aangeleverd.
  Arion zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
  De verplichtingen van Arion die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Arion.
  Arion zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
  Arion zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
  Artikel 4 - Doorgifte van persoonsgegevens
  Arion mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
  Arion zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.
  Artikel 5 - Verdeling van verantwoordelijkheid
  Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
  De toegestane verwerkingen zullen door Arion worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
  Arion is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Arion zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Arion niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
  Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
  Artikel 6 - Inschakelen van derden of onderaannemers
  Opdrachtgever verleent Arion hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
  Op verzoek van Opdrachtgever zal Arion Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
  Arion zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Arion zijn overeengekomen. Arion staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.
  Artikel 7 - Beveiliging
  Arion zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
  Arion staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Arion zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
  Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Arion ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
  Artikel 8 - Meldplicht
  In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Arion, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Arion spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
  Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Arion meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
  De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
  • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
  • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).
  Artikel 9 - Afhandeling verzoeken van betrokkenen
  In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Arion, zal Arion het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Arion voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Arion hieraan meewerken en kan Arion hiervoor kosten in rekening brengen.
  Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
  Op alle Persoonsgegevens die Arion van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Arion zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
  Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

  Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
  Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
  Artikel 11 - Audit
  Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
  Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Arion aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Arion aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Arion. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
  Arion zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
  De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
  De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.
  Artikel 12 - Duur en opzegging
  De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
  De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
  Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
  Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Arion de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.


  Deze voorwaarden zijn laatselijk bijgewerkt op 15 mei 2018.